నా మొగుడు నాకే సొంతం

సినిమా శైలి

Action

పాఠకుల రివ్యూ

విడుదల తేదీ

1987
ಕక్విజ్ జోడించండి మరియు ఇతరులతో పోటీ చేయండి
నా మొగుడు నాకే సొంతం క్విజ్ ఇక్కడలేదు !

మొదట ఒక క్విజ్ జోడించండి మరియు ఇతరులతో పోటీ చేయండి.